Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Ропотуської сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Ропотуської сільської ради  на 2017 рік»

   

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-УІ та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308.
Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення місцевих податків на території Ропотуської сільської ради на 2017 рік».

  1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
    Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8,3 статті 8, статті 10, пп.12.3, 12.4, 12.5 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.
    Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
    Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків на території Ропотуської сільської ради на 2017 рік».

Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
– визначення вичерпного переліку податків, що мають справлятися на території сільської ради;
– встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків;
– встановлення розмірів ставок місцевих податків  в межах визначених Податковим кодексом України;
– збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілі.
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.
У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків,  передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки  сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків на території Ропотуської сільської ради на 2017 рік» спричинить втрати дохідної частини бюджету.
4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради наступні податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плату за землю, єдиний податок, акцизний податок. Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.
До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  сільською радою.
Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та надходження зазначених платежів до бюджету  в прогнозованих обсягах.
Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

6.Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарюванняфізичних осіб –підприємців, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

     Відсутні

Для  суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення, до їх затвердження сільською радою визначення чітких розмірів податків , та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету,

Відсутні

 

7. Строк дії регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Ропотуської сільської ради та діє протягом 2017 року. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків  відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.
 
8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
– динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);
– обсяги надходжень відповідних місцевих податків.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі Аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом.

 

 

Зворотний зв’язок:

поштова адреса: 20375, Черкаська обл.., Уманський р-н, с. Ропотуха, вул.. Центральна, 4А, тел. (04744) 9-73-31; електронна адреси: ropotuha.sr@ukr.net

 

                Сільський голова                                                       О.В.Затишняк